VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Logistik Center s.r.o.

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pronájmu („VOP“) pronajímatele se ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník („NOZ“) vztahují na závazek vzniklý v důsledku nájemní smlouvy uzavřené se společností:

Logistik Center s.r.o.
IČO: 26013533
se sídlem Broumovská 72, 547 01 Náchod
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Hradci Králové pod sp. zn. C 20122
(„pronajímatel“).

1.3 Technické údaje zařízení a jeho provozní náklady, spotřeba, hmotnost, rozměry, zobrazení atd. jsou pouze přibližné, pokud nejsou pronajímatelem výslovně písemně potvrzeny.

2. Pojmy

2.1 Pronajímatel je společnost, která je vlastníkem zařízení a která toto zařízení pronajímá.

2.2 Nájemce je spotřebitel nebo právnická či fyzická osoba, která najímá v rámci své podnikatelské činnosti do svého krátkodobého či dlouhodobého užívání movité věci od pronajímatele.
Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře s Logistik Center s.r.o smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).
Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že zákazník, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.3 Movitá věc („zařízení“) je pracovní stroj včetně příslušenství, spotřebního materiálu a náhradních provozních náplní uvedených v technické specifikaci zařízení v uzavřené nájemní smlouvě a předávacím protokolu.

2.4 Nájemné je finanční plnění, které se nájemce zavazuje pronajímateli platit za nájem zařízení dle uzavřené nájemní smlouvy. Splatnost činí 14 dnů, není-li v nájemní smlouvě
dohodnuto jinak. Výše nájemného či způsob jeho výpočtu je stanovena v nájemní smlouvě. Nájemné je stanoveno aktuálním ceníkem na webových stránkách a popis, resp. definování doby výpůjčky je uvedeno článku 2.6 VOP.

2.5 Nájemní smlouva je smlouva, která se uzavírá písemně mezi pronajímatelem a nájemcem za účelem úplatného přenechání zařízení nájemci k dočasnému užívání. Změny a doplňky nájemní smlouvy mohou být provedeny pouze ve formě písemného dodatku se souhlasem obou smluvních stran. Tyto VOP mohou být aplikovány i na smlouvy o výpůjčce nebo jiný podobný smluvní typ. V takovém případě se úprava VOP použije přiměřeně danému smluvnímu typu.
Zasíláme též jednorázovou nájemní smlouvu, pro kontrolu a vazbu na tyto VOP, případně můžeme jednorázovou smlouvu také zjednodušit.

*Doklady potřebné k uzavření smlouvy:
Právnická osoba :

– výpis (kopie) z obchodního rejstříku max. 3 měsíce starý nebo
– kopie živnostenského listu
– osvědčení registrace DIČ
– občanský průkaz a pověření osoby oprávněné předmět nájmu za právnickou osobu převzít
– doklad o odborné způsobilosti všech osob, které budouzařízení používat (strojní průkaz)

Fyzická osoba :

– občanský průkaz
– druhý doklad totožnosti

2.6. Výpůjční doba tarify, ceny
Cena nájemného je dána ceníkem na internetových stránkách www.logistik-center.cz nebo akceptovanou nabídkou Pronajímatele.
Definice výpůjční doby 0,5 den – je výpůjční doba na 0-4 hodiny, nájemné je fakturováno ve výši 70% z ceny tarifu 1-5dní. Při pozdějším vrácení zařízení je fakturována cena odpovídající tarifu 1-5 dní.
Definice výpůjční doby 1 den – sazba 1 den se použije pro výpůjčky delší než 4h v rámci téhož dne, respektujeme vrácení následující den nejpozději do 7.00.
Tarif 1-5 dní – výpůjční doba 1-5 dní s limitem 8mth/den, cena půjčovného je za každý den výpůjční doby. Při překročení limitu jsou účtovány nadlimitní mth dle skutečnosti v přepočtu na den/8 mth.
Tarif 6-15 dní – výpůjční doba 6-15 dní s limitem 8mth/den, cena půjčovného je za každý den výpůjční doby. Při překročení limitu jsou účtovány nadlimitní mth dle skutečnosti v přepočtu na den/8 mth.
Tarif nad 15 dní – výpůjční doba 15dní s limitem 8mth/ den, cena půjčovného je za každý den výpůjční doby. Při překročení limitu jsou účtovány nadlimitní mth dle skutečnosti v přepočtu na den/8 mth.
Pro určení tarifu je rozhodný termín vrácení stroje. Posledním dnem se rozumí poslední pořadový den včetně víkendů (5. Nebo 15.), respektujeme vrácení následující den nejpozději do 7.00.

Definice výpůjční doby víkend – výpůjční doba je od pátku 14:00 do pondělí 07.00 s limitem 8mth/den, tj. za oba dny 16mth. Cena půjčovného je za každý den výpůjční doby. Při překročení limitu jsou účtovány nadlimitní mth dle skutečnosti v přepočtu na den/8 mth. Při vrácení zařízení později se nastavuje tarif 1-5 dní.

Zařízení (příslušenství) je nájemce povinen vrátit do 07.00 následujícího dne po posledním dni nájmu. Tuto povinnost lze upravit po dohodě obou stran.
Maximální denní tarif 8mth/den.
U dlouhodobých zápůjček např. u mobilního oplocení
Tarif 1-3 měsíce – pro výpůjční dobu 1-3měsíce je cena půjčovného uvedena za každý den / pole výpůjční doby.
Tarif 3-6 měsíců – pro výpůjční dobu 3-6 měsíců je cena půjčovného uvedena za každý den / pole výpůjční doby.

Tarif 6-12 měsíců – pro výpůjční dobu 6-12 měsíců je cena půjčovného uvedena za každý den / pole výpůjční doby.

U diamantových kotoučů je minimální sazba opotřebení 0,5mm.

Stroje se spalovacím motorem jsou půjčovány s plnou nádrží.
Nájemce se zavazuje vracet stroje s plnou nádrží (pouze v případech strojů s motory spalujícími čistou motorovou naftu nebo čistý benzín Natural 95). V opačném případě bude doplněné palivo přefakturováno nájemci v rámci služeb spojených s pronájmem.
Palivo MIX (Natural 95 + olej) bude doplňováno výhradně Pronajímatelem (např. motorové pily, půdní jamkovač apod.), případně pronajímáno s náhradním palivem v kanystru. Spotřebované palivo bude přefakturováno nájemci v rámci služeb spojených s pronájmem.

3. Zahájení nájmu a předání zařízení nájemci

3.1 Pronajímatel předá nájemci na základě uzavřené nájemní smlouvy zařízení definované v nájemní smlouvě.

3.2 Zahájením nájmu se rozumí převzetí zařízení nájemcem, které jsou smluvní strany povinny potvrdit v části „Předání“ v jednorázové nájemní smlouvě nebo v „Příloze k rámcové
smlouvě“ podepsaném pověřenou osobou. Tyto dokumenty obsahují další údaje o zařízení, jako např. výrobní číslo zařízení, popis technického stavu, specifikaci náplní atd. Nájemce současně se zařízením převezme návod k obsluze a jiné příslušenství a dokumenty potřebné k provozu konkrétního typu zařízení. Pokud není v nájemní smlouvě stanoveno jinak, je zařízení předáváno v provozovně pronajímatele. Veškeré náklady na přepravu zařízení z a do místa provozovny pronajímatele hradí nájemce bez ohledu na skutečnost, která strana přepravu zajišťuje.

3.3 Přesné místo používání předmětu nájmu je definováno ve Smlouvě nebo jiném ujednání o nájmu. Nájemce svým podpisem potvrzuje převzetí předmětu nájmu, zároveň se ho zavazuje použít jen k účelu, pro který je určen, a na sjednaném místě používání, a
to osobně nebo prostřednictvím svých pověřených a technicky i odborně způsobilých zaměstnanců.

3.4 Nájemce je povinen uvést do předávacího protokolu jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka, který je pověřen dozorem nad zařízením. Tento pracovník je povinen znát aktuální technický stav zařízení, přesné místo jeho nasazení.

3.5 K práci se zařízením jsou oprávněni výlučné zaškolení pracovníci nájemce. Za zaškolení a seznámení svých pracovníkům s návodem k obsluze odpovídá nájemce.

3.6 Od okamžiku faktického předání zařízení přechází na nájemce odpovědnost za zařízení.

4. Provoz zařízení

4.1 Dobou nájmu zařízení se rozumí časové rozpětí uvedené ve smlouvě nebo v přílohách ke smlouvě, které zahrnuje i dobu odvozu a dovozu zařízení z provozovny pronajímatele a zpět.

4.2 Nájemci není povoleno přetěžovat zařízení nad rozsah povolených technických parametrů. V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí náklady na opravu zařízení a jeho uvedení do původního stavu v plné výši.

4.3 Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele provádět jakékoliv zásahy do konstrukce zařízení, opravy nebo úpravy zařízení. Jakékoliv použití nestandardních přídavných zařízení, anebo zařízení neschválených pronajímatelem je zakázáno.

4.4 Obsluhu zařízení a předepsané údržbářské úkony smějí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci nájemce, kteří jsou vyškolení nájemcem s ohledem na znalost norem a předpisů
souvisejících s bezpečností práce, hygienou práce a dalšími předpisy, které mohou být vzhledem k charakteru zařízení na jeho provoz vztaženy. V případě, že pro práci se zařízením jsou státním orgánem předepsaná specifická oprávnění, je nájemce povinen zajistit, aby pracovníci obsluhující zařízení byli vybaveni veškerými potřebnými a platnými oprávněními, a zaškoleni pronajímatelem při předávání zařízení do nájmu.

4.5 Nájemce je povinen po celou dobu nájmu dodržovat pokyny a provádět úkony popsané v návodu k obsluze, dále je povinen na požádání pronajímatele zpřístupnit zařízení ke kontrole. Servisní technik pronajímatele je oprávněn namátkově kontrolovat stav údržby v místě nasazení zařízení.

5. Údržba a opravy zařízení

5.1 Nájemce je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nebo zničení agregátů zařízení. Nájemce nesmí sám demontovat či opravovat zařízení nebo jeho části, nedohodne-li se s pronajímatelem písemně jinak.

5.2 Při poškození nebo znečištění zařízení, které neodpovídá běžnému užívání, je pronajímatel oprávněn účtovat úhradu nákladů spojených s opravou a čištěním.

5.3 Nájemce je povinen neprodleně ohlásit případnou poruchu zařízení na kontaktní adresu pronajímatele uvedenou ve smlouvě. Pokud bylo hlášení provedeno ústně, je nájemce do 24 hodin povinen telefonické ohlášení potvrdit v písemné formě s tím, že uvede i stručný popis poruchy. Pokud příčiny poruchy nejsou přičitatelné nájemci, bude nájemné za zařízení sníženo o podíl, který odpovídá podílu dní, ve kterých nebylo možné zařízení využívat k celkové době dnů nebo hodin nájmu v kalendářním měsíci.

5.4 Po dobu nájmu je nájemce povinen vykonávat odpovědně veškeré běžné údržbářské úkony stanovené v návodu na obsluhu a údržbu zařízení a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. V případě, že nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby obsluhy zařízení, může pronajímatel okamžitě vypovědět smlouvu za podmínek uvedených v nájemní smlouvě a těchto VOP.

6. Nájemné

6.1 Nájemné, včetně podmínek jeho úhrady, je určeno v nájemní smlouvě a vychází z platného ceníku půjčovny Logistik Center s.r.o. umístěném na webu www.logistik-center.cz

6.2 Nájemné se vypočítává dle skutečné doby (dnů), po kterou jenájemce v souladu s nájemní smlouvou oprávněn se zařízením sám nebo prostřednictvím třetí osoby nakládat.

6.3 Pronajímatel je oprávněn vyžadovat při uzavření smluv kauci jako jistinu na poskytnuté služby. Zařízení bude předáno až po uhrazení příslušné částky. Kauce bude nájemci vrácena po ukončení smlouvy, nebude-li použita pronajímatelem k splnění dluhů nájemce vyplývajících z nájemní smlouvy nebo ke krytí škod způsobených nájemcem.

7. Úhrada nájemného

7.1 Nájemce je povinen hradit pronajímateli nájemné na základě vystavených faktur:
Objednávky na základě jednorázové smlouvy o výpůjčce budou fakturovány ihned po ukončení nájemní doby jednorázovou fakturou a hrazeny hotově do pokladny nebo bezhotovostně se splatností do 14-ti dnů.
Objednávky dle uzavřené rámcové nájemní smlouvy budou fakturovány fakturou se splatností do 14-ti dnů v dohodnutých časových periodách (zpravidla měsíčně). Každá úhrada nájemného musí být nájemcem provedena nejpozději v den splatnosti faktury, kterou vystaví pronajímatel a doručí ji nájemci. Odlišnou splatnost je možné sjednat v nájemní smlouvě.

7.2 Prodlení nájemce s úhradou jakékoliv splatné peněžité pohledávky pronajímatele za nájemcem opravňuje pronajímatele k zastavení dalšího plnění jakékoliv smluvní povinnosti. Pro opětovné zahájení plnění smlouvy je nutné úplné vyrovnání pohledávek po splatnosti nebo poskytnutí dodatečného zajištění dle požadavku pronajímatele.

7.3 Nájemce není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z nájemní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

8. Práva a povinnosti nájemce

8.1 Nájemce může objednávat zboží a libovolným způsobem (e-mailem, osobně – ústně, telefonicky). Objednávka bude obsahovat zejména označení Nájemce, označení objednávající osoby (při zastupování celé jméno zmocněné osoby), předmět nájmu, dobu počátku nájmu, požadovanou dobu nájmu.

8.2 Nájemce nesmí sejmout ani zakrýt identifikační znaky výrobce zařízení ani pronajímatele umístěné na zařízení. Nájemce je povinen jakoukoliv neoprávněnou dispozici se zařízením oznámit ihned pronajímateli, a to písemnou formou.

8.3 Nájemce se zavazuje, že po dobu nájmu neuzavře s žádnou třetí stranou smlouvu (např. nájemní, prodejní, servisní atd.), která by se týkala zařízení, a to s výjimkou pojišťovací smlouvy a dalších smluv výslovně předem schválených pronajímatelem. Zařízení nesmí nájemce ani učinit předmětem výprosy či výpůjčky nebo je dát do zástavy. Veškerá taková ujednání s třetí stranou jsou neplatná a nájemce nese plnou odpovědnost za případně vzniklou škodu.

8.4 Nájemce je povinen chránit pronajaté zařízení před poškozením, ztrátou nebo zničením. Nájemce je plně odpovědný za ztrátu, škodu nebo zničení zařízení po dobu, po kterou je
nájemce v souladu s nájemní smlouvou oprávněn se zařízením sám nebo prostřednictvím třetí osoby nakládat. Nájemce přejímá plnou odpovědnost za škody, ztráty nebo zničení jakéhokoliv majetku třetí strany, které by vznikly provozem zařízení, stejně jako za úraz, resp. smrt kohokoliv, pokud tato nastala v souvislosti s používáním zařízení nebo jeho provozem.

8.5 Jakékoliv ztráty a újmy nájemce dle výše uvedených bodů neovlivňují povinnost nájemce hradit nájemné.

8.6 Nájemce je povinen pronajaté zařízení k poslednímu dni doby nájmu protokolárně vrátit ve stejném technickém stavu (kromě přiměřeného opotřebení) a ve lhůtě, místě a čase sjednaném v nájemní smlouvě. Přiměřené opotřebení neznamená zhoršení stavu zařízení zaviněné nesprávnou manipulací nebo nedodržením předepsané údržby. Při předávce zařízení bude provedena jeho prohlídka.

8.7 Potvrzení o vrácení zařízení se realizuje v dokumentech uvedených v bodě 3.2 a obsahuje údaje o vráceném zařízení a příslušenství a popis technického stavu. Předávací protokol bude
podepsán oprávněnými zástupci pronajímatele a nájemce. Odmítne-li nájemce předávací protokol podepsat, podepíše jej pouze pronajímatel a nejméně dva svědci, jejichž identita bude uvedena na protokolu.

9. Práva a povinnosti pronajímatele

9.1 Pronajímatel je povinen vydat předmět nájmu pouze osobám určeným nájemcem.

9.2 Pronajímatel neodpovídá za poškození nebo zničení zařízení po jeho předání nájemci a není povinen mu poskytnout náhradu za období, během kterého nemůže nájemce v důsledku svého jednání nebo opomenutí zařízení používat. Ustanovení o nájemném tímto nejsou dotčena.

9.3 Odpovědnost pronajímatele je omezena termíny a podmínkami nájemní smlouvy a platnými obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel a nájemce podpisem nájemní
smlouvy potvrzují, že s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vylučují odpovědnost pronajímatele za škodu ve smyslu § 2898 OZ, včetně škody způsobené vadou zařízení nebo jinou právní skutečností, a dále jakoukoliv záruku za jakost zařízení.

9.4 Pronajímatel může požadovat vrácení pronajatého zařízení i před skončením sjednané doby nájmu, pokud nájemce zařízení užívá v rozporu se smluveným účelem a v rozporu s návodem na provozování tak, že hrozí vznik škody na zařízení.

9.5 Pronajímatel má právo bez předchozího oznámení provádět kontroly u nájemce, a to za účelem kontroly užívání zařízení nájemcem.

10. Pojištění zařízení

10.1 Pronajímatel prohlašuje, že zařízení není pojištěno pro běžná rizika.

10.2 Po dobu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání zařízení, nebo z jiné příčiny v souvislosti s provozem zařízení, a to neprodleně po jejich zjištění. Tyto informace musí být písemně potvrzeny do 24 hodin po jejich zjištění pronajímateli a následně se smluvní strany zavazují o škodě vzniklé na pronajatém zařízení sepsat záznam o škodě

10.3 Nájem se podpisem nájemní smlouvy zavazuje k úhradě vzniklé škody ve lhůtě stanovené pronajímatelem v písemné výzvě.

11. Doba a ukončení nájmu

11.1 Dobou nájmu zařízení se rozumí časová lhůta uvedená v nájemní smlouvě, která zahrnuje i dobu odvozu a dovozu zařízení z provozovny pronajímatele a zpět.

11.2 Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou. Smlouvy zavazující kdlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je nájemce oprávněn vypovědět ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o změně VOP dle článku 1.2 VOP. Výpověď musí být v obou případech učiněna písemně s tím, že výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a počíná plynout dnem doručení výpovědi.

11.3 Nájemní smlouva může být ve všech případech ukončena i odstoupením od smlouvy.

11.4 Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení původně sjednané doby nájmu. O prodloužení lze žádat osobně nebo písemně, objednávku je nutno zaslat nejméně 1 týden před ukončením platnosti původní smlouvy. Je-li doba nájmu kratší než 1 týden, je nájemce povinen objednávku předat osobně pronajímateli alespoň 1 pracovní den před koncem doby nájmu, nedohodnou-li se nájemce a pronajímatel jinak. Dohoda je platná po podpisu dodatku k platné a účinné nájemní smlouvě.

11.5 Pronajímatel je oprávněn jakkoli ukončit nájemní smlouvu i v případě porušení povinností nájemce.

11.6 V případě prodlení s úhradou jakékoliv peněžité povinnosti není pronajímatel povinen stanovit dodatečnou lhůtu k plnění a má právo ukončit nájemní smlouvu výpovědí po 5 kalendářních dnech prodlení. Takové prodlení je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.

11.7 Za podstatné porušení ustanovení nájemní smlouvy je dále považováno zejména opakované prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo jiných pronajímatelem vyfakturovaných částek, užívání zařízení v rozporu s nájemní smlouvou nebo uzavření
jakékoliv smlouvy s třetím subjektem, která by se týkala pronajatého zařízení. Dojde-li k ukončení nájemní smlouvy okamžitou výpovědí z důvodu porušení ustanovení nájemní
smlouvy, je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s jednáním nebo opomenutím nájemce, a to zejména:
• nájemné za nájem až do dne ukončení nájemní smlouvy okamžitou výpovědí;
• veškeré výdaje a náklady spojené s ukončením nájemní smlouvy, např. náklady na dopravu zařízení z místa nasazení do místa předání zařízení, náklady na opravu zařízení v případě jeho poškození nebo náklady spojené s uvedením zařízení do stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení v případě jeho nadměrného opotřebení nájemcem;
• veškeré škody vzniklé pronajímateli v důsledku předčasného ukončení platnosti nájemní smlouvy.

11.08 Jakoukoliv smluvní pokutu je nájemce povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění výzvy pronajímatele k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě.

11.9 Výslovně se stanoví, že má pronajímatel právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Veškerá oznámení, návrhy a požadavky a další sdělení dle nájemní smlouvy jsou účinná okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátem převzaty nebo byly vráceny odesílateli jako nedoručitelné a adresát svým konáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i v případě, kdy adresát doručení písemnosti odmítl. Veškerá oznámení, žádosti, požadavky či jiná sdělení požadovaná nájemní smlouvou musí být provedena písemně a musí být (i) doručena osobně, (ii) zaslána doporučeným dopisem, (iii) potvrzeným telefaxem nebo (iv) e-mailem adresovaným druhé smluvní straně na emailovou adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Všechny vztahy těmito VOP neupravené se řídí nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem a ustanoveními OZ v platném znění.

12.2 Pronajímatel a nájemce podpisem nájemní smlouvy vyslovují svůj souhlas s VOP a zavazují se, že se jimi budou řídit.

12.3 Pronajímatel je oprávněn k pronajímání movitých věcí na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.4. Spotřebitel má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy o nájmu movité věci obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.

12.5. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou upravena v dokumentu Ochrana osobních údajů umístěném na webových stránkách www.logistik-center.cz.

12.6 Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s nájemní smlouvou nebo těmito VOP, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným je soud určený dle sídla pronajímatele ke dni podání žaloby. Toto ustanovení se nepoužije, je-li nájemce spotřebitel.

12.7 Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto VOP z jakýchkoliv důvodů neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv tyto VOP změnit.

12.8 Tyto VOP platí ve znění uvedeném na http://logistik-center.cz v den uzavření nájemní smlouvy. Písemně sjednaná odchylná úprava má přednost před zněním těchto VOP. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato zákonná ustanovení a pronajímatel se zavazuje je takto dodržovat.

12.9 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.05.2022.

V Náchodě dne 11.04.2022
Marek Hanzl, jednatel