Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

 1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)
  je Logistik Center s.r.o., IČO 26013533, se sídlem Broumovská 72, Babí, 547 01 Náchod (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa:
  Broumovská 72, Babí, 547 01 Náchod
  email: pujcovna@logistik-center.cz
  telefon: 773 656 012
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Jako správce osobních údajů Vás tímto informujeme v souladu s čl. 12 GDPR o zpracování osobních údajů a o právech
subjektů údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1.  Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, které jste nám poskytl/a v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší  objednávky.
 2. Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, popř. číslo průkazu totožnosti, pokud nakupujete na splátky, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa
 • údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy
  • plnění zákonných povinností, které se na nás vztahují
  • oprávněný zájem za účelem ochrany právních nároků. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům
  • zabezpečení činnosti společnosti
  • ochrana osob, majetku a obchodních informací

 

Doba uchovávání údajů

 1. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.


Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží (dopravci) nebo na realizaci plateb na základě smlouvy,

 1.  Nemáme v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR (smazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace),
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
   uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo
  porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


Podmínky zabezpečení osobních údajů
Zpracování osobních údajů je prováděno na naší provozovně, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.